Гімн БДЮТ "Дивоцвіт":


Email FB YT Фото
Головна сторінка Новини Моніторинг якості освіти Розклад роботи гуртків Національно-патріотичне виховання  Фінансова діяльність ОБЖД Стоп-булінг

Інші навчальні заклади м. Бориспіль

Статут Асоціації учнівського самоврядування

С Т А Т У Т
дитячої громадської організації
«Асоціація учнівського самоврядування м. Борисполя»

1. Загальні положення

1.1. Дитяча громадська організація «Асоціація учнівського самоврядування м. Борисполя» (далі - АУС) є дитячим неприбутковим, позапартійним об`єднанням учнів всіх шкіл міста та молоді, метою якого є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

1.2. АУС створена для задоволення соціальних, духовних, культурних, спортивних та освітніх потреб дітей, для розвитку талантів та вподобань, для заохочення права дітей на всебічну участь у творчому житті та сприяє наданню їм відповідних і рівних можливостей для колективної діяльності, дозвілля і відпочинку. АУС створена і здійснює свою діяльність у відповідності із Конституцією України, Конвенції ООН про права дитини, Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Законом України «Про об`єднання громадян», іншим чинним законодавством та цим Статутом.

1.3. АУС набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, відповідно до вимог чинного законодавства, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, відкриває рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків України та інших країн у порядку, встановленому чинним законодавством. АУС може мати свій прапор, емблему, пісню, девіз, газету. Символіка АУС реєструється у встановленому порядку.

1.4. АУС має місцевий статус. Діяльність АУС поширюється на територію м. Бориспіль.

1.5. АУС для досягнення своїх статутних цілей та завдань має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському, адміністративному та третейському суді, інших судових установах.

1.6. АУС здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном згідно з статутними завданнями, цілями своєї діяльності та призначенням майна.

1.7. АУС для досягнення своїх статутних цілей та завдань має право:
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (дітей) в будь-яких державних та громадських органах, установах, організаціях та підприємствах усіх форм власності, засобах масової інформації;
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- вносити пропозиції до органів влади і управління;
- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
- здійснювати для своїх членів організацію культмасових, спортивних, оздоровчих, освітніх та інших заходів;
- користується іншими правами, передбаченими законами України.

1.8. АУС співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян України, а також з міжнародними організаціями, установами, організаціями та органами України та іноземних держав та громадянами. Рішення керівних органів АУС, видані в межах її компетенції, обов'язкові для виконання всіма її членами.

1.9. АУС не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов'язаннях АУС. Члени АУС не несуть відповідальності по її зобов'язаннях, так як і АУС не несе відповідальності по зобов'язаннях її членів.

1.10. АУС може бути засновником підприємств та організацій та вступати до спілок (союзів, асоціацій, об`єднань) громадян.

1.11. Найменування АУС:
- повне українською мовою: Дитяча громадська організація «Асоціація учнівського самоврядування м. Борисполя»;
- скорочене українською мовою: ДГО «АУС».

1.12. Адреса місцезнаходження «АУС»: 08300, Україна, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Ватутіна, будинок 1.

1.13. АУС створюється на необмежений строк.

1.14. Засновниками дитячої громадської організації можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15-річного віку.

2. Мета створення та завдання діяльності

2.1. Мета діяльності АУС:
- здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення дітей як повноправних членів суспільства; виховання всебічно розвиненої особистості із чіткою громадською позицією, конкретно сформованими поглядами та інтересами;

2.2. Головні завдання АУС:
- активізація процесу діяльності органів дитячого самоврядування на рівні міста та шкіл, участь молоді в прийнятті рішень;
- виховання справжніх громадян України, здатних до свідомого суспільного вибору;
- захист прав та інтересів дітей на різних рівнях;
- створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її до участі у прийнятті рішень на рівні міста, школи, позашкільного закладу;
- всебічна реалізація дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;
- поширення серед дітей інформації про шляхи захисту своїх прав та свобод;
- налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників парламенту та реалізація спільних проектів;
- задоволення духовних потреб молодого покоління;
- набуття молодим поколінням необхідного соціального досвіду;
- вивчення звичаїв, обрядів, традицій різних регіонів України;
- забезпечення умов для реалізації прав учнівської молоді на активну пізнавальну діяльність, духовний, інтелектуальний та фізичний розвиток;
- формування активної позиції кожної особистості, вироблення умінь та навичок співробітництва в умовах діяльності дитячої громадської організації;
- якнайширше залучення дітей та молоді до участі в організації свого життя та діяльності, прийняття необхідних для цього рішень на міському рівні;
- формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності;
- формування особистості, її суспільно-громадського досвіду, розвитку, стимулу, реалізація творчого потенціалу.

У своїй роботі АУС керується принципами колегіальності рішень, самостійності своїх членів, демократичності та гласності діяльності.

2.3. Для реалізації основної мети та своїх завдань АУС використовує такі форми діяльності:
- сприяє утвердженню шкільних дитячих організацій, братств та клубів навчально-виховних закладів як інституту представницької демократії в системі учнівського самоврядування;
- бере участь в організації й проведенні семінарів та обговоренні проектів міських програм спільно з працівниками управління освіти і науки міських закладів освіти;
- співпрацює з громадськими організаціями та державними установами з метою виконання статутних завдань та захисту інтересів дітей;
- бере участь в організації аматорської спортивної діяльності;
- бере участь в організації аматорської діяльності художньої самодіяльності, розвитку вжиткового мистецтва та ремесел серед шкільних колективів;
- формує банк даних та поширює відомості про громадську діяльність учнівського самоврядування, шкільних учнівських рад. Встановлює зв'язки з дитячими організаціями інших міст;
- виконує іншу роботу в межах статутних завдань, не заборонену законодавством України для неприбуткових організацій.

3. Членство в АУС

3.1. Членство в АУС є добровільним.

3.2. АУС має дві категорії членства: індивідуальне і колективне.

3.2.1. Індивідуальними членами АУС можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Індивідуальними членами АУС можуть бути особи віком від 6 до 18 років. Вступ неповнолітніх віком до 10 років до дитячих громадських організацій здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників. Особи старшого віку можуть бути членами АУС за умови, якщо їх кількість у цих організаціях не перевищує 10 відсотків загальної кількості членів; у складі виборних органів молодіжних та дитячих громадських організацій кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів. Індивідуальними членами є засновники та члени АУС, які подали до органу управління організацією письмову заяву про вступ до АУС.

3.2.2. Колективними членами АУС є колективи інших дитячих громадських організацій.

3.3. Колективні члени АУС діють через своїх уповноважених представників.

3.4. Припинення членства в АУС настає у разі смерті, виходу з АУС за заявою її члена або досягнення дитиною повноліття – 18 років, якщо така особа не подала заяву про залишення у складі її членів та кількість повнолітніх осіб – членів АУС не перевищує третину загальної кількості членів, виключення зі складу членів АУС за рішенням Конференції Координаційної ради.

3.5. Рішення про вступ до АУС та вихід з неї приймається Головою Координаційної ради з подальшим затвердженням Конференцією Координаційної ради АУС.

3.6. Членство в АУС є фіксоване та нефіксоване.

4. Права та обов'язки членів АУС

4.1. Всі члени АУС мають наступні права:
- вільно висловлювати свою думку, обговорювати всі питання діяльності АУС;
- брати участь у розробці рішень АУС;
- обирати та бути обраним до керівних органів АУС (тільки фіксовані члени);
- користуватися захистом та підтримкою АУС;
- отримувати інформацію про діяльність виборних органів АУС і давати оцінку їх роботі;
- звертатись із заявами та пропозиціями до керівних органів АУС;
- добровільно вступати та виходити з АУС;
- обирати і відправляти своїх представників до керівних органів АУС (тільки фіксовані члени);
- брати активну участь у визначенні напрямів та змісту діяльності АУС;
- визначати результативність діяльності АУС;
- пропонувати свою програму діяльності АУС;
- інші права, передбачені Статутом АУС.

4.2. Члени АУС несуть рівні обов'язки та зобов'язані:
- сприяти досягненню мети АУС;
- пропагувати ідеї АУС та поширювати її вплив у суспільстві;
- виконувати рішення керівних органів АУС;
- дотримуватись Статуту АУС;
- брати активну участь у роботі АУС;
- допомагати своїм партнерам по АУС реалізовувати завдання та виконувати програму АУС.

5. Організаційна структура АУС

5.1. Найвищим керівним органом АУС є Загальні збори членів АУС (далі - Збори).

5.1.1. Збори можуть делегувати частину своїх повноважень статутним органам АУС та його Голові.

5.1.2. До виключної компетенції Зборів належать наступні питання:
- визначення організаційної структури АУС;
- затвердження статуту АУС;
- внесення змін та доповнень до статуту АУС та затвердження нової редакції статуту АУС;
- визначення основних напрямків діяльності АУС в усіх сферах її діяльності;
- реалізація права власності, в порядку передбаченому законодавством;
- обрання і відкликання голови АУС;
- прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію АУС у відповідності із діючим законодавством України;
- обрання Ревізійної комісії;
- обирання Голови Координаційної ради.

Збори також розглядають інші питання, що можуть делегуватися іншим органам АУС:
- прийняття та затвердження змін до регламенту, програм діяльності, плану роботи АУС;
- обрання заступників голови АУС, голів комісії;
- заслуховування звітів голови парламенту, голів комісій та Ради лідерів;
- обирання делегатів для роботи у обласній раді дітей Київщини та інших дитячих та молодіжних форумах;
- обрання комісій АУС та визначення їх повноважень, і обрання голів комісій.

5.1.3. Збори є правомочними та вважаються дійсним, якщо на них були присутні не менш ніж 3/4 від загальної кількості фіксованих членів АУС. Збори можуть розглядати будь-які інші питання щодо діяльності Асоціації, у тому числі і ті, що віднесені згідно із статутом АУС або передані згідно з рішенням Зборів до компетенції органів управління. Рішення Зборів про затвердження статуту і внесення змін та доповнень до статуту АУС, обрання Голови, а також питання щодо ліквідації та реорганізації АУС вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 2/3 членів АУС, присутніх на засіданні.

5.1.4. Збори АУС проводяться не рідше 2 разів на рік. Рішення про скликання позачергових зборів приймається – головою АУС, Радою лідерів, Головою Координаційної ради або на вимогу не менш як 7 членів АУС. Рішення про скликання Зборів, перелік питань, що пропонуються до розгляду, доводиться до відома членам АУС не пізніше, ніж за 2 тижні до дати його проведення поштою або шляхом повідомлення в місцевому засобі масової інформації або в іншому порядку, затвердженому Головою координаційної ради.

5.1.5. Позачергові Збори розглядають лише питання зазначені у повідомлені про їх скликання. Позачергові Збори не вважається правомочним якщо на них присутні менше половини загальної кількості членів АУС.

5.1.6. Рішення зборів АУС оформляється протоколом, який підписується їх головою та секретарем.

5.2. Виконавчим органом АУС є Координаційна рада, яка обирається Зборами на початку кожного навчального року. До складу Координаційної ради входять голови шкільних парламентів, голова АУС, його заступник, координатор (який її очолює) та керівник гуртка «Лідер». Засідання Координаційної ради проводиться у вигляді конференції не рідше 4 разів на рік.

5.2.1. Координаційна рада:
- планує та організовує діяльність дитячої організації і забезпечує виконання рішень загальних конференції у шкільних дитячих організаціях;
- проводить навчання активу колективних членів дитячої організації;
- забезпечує членів дитячої організації необхідними методичними розробками та рекомендаціями;
- визначає напрямки діяльності та плани роботи парламенту;
- створює у разі потреби постійні та тимчасові робочі органи АУС;
- координує реалізацію усіх своїх проектів та програм у межах території, на яку поширюється діяльність АУС;
- заслухує звіти шкільних парламентів, голів комісії про результати діяльності;
- контролює діяльність усіх органів АУС;
- приймає рішення про затвердження депутатських повноважень та позбавлення депутата повноважень.

5.2.2. Очолює координаційну раду Голова, який:
- організовує і здійснює керівництво АУС та Координаційною радою;
- представляє інтереси АУС у відносинах з будь-якими особами;
- розпоряджається коштами організації;
- має першого розпорядчого право підпису на банківських та інших документах;
- користується печаткою та штампами АУС;
- приймає рішення та вчиняє правочини з будь-яких питань діяльності АУС, за виключенням тих, що відносяться до компетенції Зборів АУС.

5.2.3. Рада лідерів – Робочий орган АУС. До складу Ради лідерів входять голова АУС, його заступники, голови комісій , голови парламентів освітніх закладів. До обов'язків Ради лідерів організації входить:
- готувати проект змін до Статуту АУС та подавати їх на затвердження Зборів;
- приймати рішення з питань діяльності Ради лідерів, давати рекомендації, пропозиції, організовувати їх реалізацію;
- бути посередником між депутатами організації та органами влади, громадськими організаціями чи установами;
- розглядати проекти, програму, символіку організації і пропонувати їх на розгляд Зборів.

5.2.4. Колектив АУС складається з депутатів (депутатський корпус) та робочих органів (старші лідери, Рада лідерів, Координаційна рада, організаційний комітет), які організовують її діяльність. До депутатського корпусу входять шкільні органи дитячого самоврядування через представництво своїх делегатів віком від 10 до 18 років, які поділяють цілі та завдання АУС і зобов'язуються виконувати Статут АУС та є її депутатами. Представництво депутатського корпусу АУС здійснюється 15-20 депутатами від кожної школи.

Депутати до АУС обираються шкільними парламентами строком до 2 років. Голови шкільних парламентів можуть бути переобрані через 1 рік в разі поразки на виборах у своїй шкільній організації. В такому разі відбувається перереєстрація депутата мандатною комісією міського парламенту дітей.

Депутат АУС має право брати участь у діяльності АУС, обирати, бути обраним на керівні посади АУС, вносити свої пропозиції щодо роботи АУС, брати участь у культурно-масових заходах, звертатись до керівних та робочих органів з будь-яких питань діяльності АУС, вийти з членів АУС за власним бажанням.

Депутат втрачає свої повноваження в разі закінчення терміну повноважень, досягненням депутатом 18 років; згідно з рішенням шкільного парламенту, представником якого він є, та може бути позбавлений членства в АУС рішенням Конференції Координаційної ради за аморальну поведінку чи таку, що не відповідає званню «Лідер», «Депутат», а також в разі невідвідування без поважних причин 2-х сесій чи засідань Ради лідерів. Шкільний парламент в разі позбавлення депутата членства або депутатських повноважень проводить переобрання депутата.

5.2.5. Організаційний комітет:
- організаційний комітет проводить усю підготовчу та організаційну роботу з питань проведення сесій парламенту, Конференцій Координаційної ради, оформляє та зберігає всю необхідну для діяльності АУС та його структур документацію, між сесіями надає консультативну, інформаційну чи методичну допомогу членам АУС за їх запитами;
- до складу організаційного комітету входять: голови комісій та найактивніші вихованці школи лідерів дитячого самоврядування;
- члени організаційного комітету не є депутатами АУС;
- шкільні організації самоврядування є осередками АУС.

6. Правила та майновий статус АУС

6.1. АУС користується всіма правами і виконує всі обов'язки об'єднання громадян відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян».

6.2. Функціонування АУС здійснюється за рахунок її власних коштів.

6.2.1. Основним джерелом формування коштів та майна Асоціації є:
- добродійні благодійні пожертвування приватних та юридичних осіб;
- членські внески;
- майно, придбане за рахунок власних коштів АУС чи на інших підставах, не заборонених законом;
- фінансова підтримка органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- гранти, інші цільові грошові та майнові надходження для виконання заходів, що не суперечать Статуту АУС та чинному законодавству;
- інші надходження, не заборонені чинним законодавством України для неприбуткових організацій.

6.3. АУС веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі в розмірах, передбачених законодавством.

6.4. Членські внески сплачуються членами АУС у порядку та у розмірі, встановленому Конференцією Координаційної ради АУС.

6.5. Кошти та інше майно АУС можуть використовуватись на:
- виконання програмних цілей і статутних завдань АУС;
- забезпечення організаційно-господарських потреб та утримання персоналу, залученого до роботи в АУС;
- взаємодію з іншими організаціями, підприємствами, установами, а також громадянами, в тому числі і нерезидентами, котра не суперечить Статуту АУС та чинному законодавству.

7. Внесення змін і доповнень до Статут АУС

7.1. Єдиним статутним документом АУС є її Статут.

7.2. Зміни і доповнення до Статуту АУС вносяться на підставі рішенням Зборів АУС та викладаються у вигляді нової редакції Статуту.

8. Припинення діяльності АУС

8.1. Припинення діяльності АУС може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації.

8.2. Реорганізація АУС (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться за рішенням Зборів АУС, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх фіксованих членів АУС, а також за рішенням суду або господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством. В разі реорганізації АУС вся сукупність прав та обов'язків АУС переходить до правонаступника.

8.3. Порядок та строки ліквідації АУС, а також порядок призначення ліквідаційної комісії здійснюється згідно з законодавством України.

8.4. Після припинення діяльності АУС майно, надане їй в оренду чи користування повертається його власникові.

8.5. Кошти та інше майно АУС, що ліквідується, не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в дохід держави.

8.6. Ліквідація вважається завершеною, а АУС такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відомостей про це до державного реєстру державним реєстратором.